Polityka prywatności Newsletter

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Nikolaus Bagnara S.p.A., via Madonna del Riposo 34 39057 - Appiano sulla strada del vino (BZ).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Przekazany przez Państwa dobrowolnie w formularzu adres e-mail będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera, którego tematem będą wiadomości o promocjach oraz aktualizacjach naszych produktów.

Zakres udostępniania danych osobowych

Państwa adres e-mail będzie podany do wiadomości firmie CleverReach, z której usług administrator danych korzysta na potrzeby przesyłania newslettera.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Przetwarzanie i opracowywanie danych odbywa się w granicach UE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przechowywane aż do momentu otrzymania od Państwa wniosku o ich usunięcie, co możecie Państwo uczynić w dowolnym momencie, korzystając z procedury umieszczonej w dole każdego newslettera.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ile nie istnieją ograniczenia przewidziane prawem, osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących praw:

  • dostęp do jej danych przechowywanych przez administratora danych
  • zmiana, korekta lub aktualizacja danych
  • usunięcie, ograniczenie dostępu i sprzeciw
  • przeniesienie danych

Sposób korzystania z praw

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, wystarczy przesłać wniosek do administratora danych, kierując pismo na adres privacy_at_bagnara.net.

Sposób korzystania z wyżej wymienionych praw podlega ograniczeniom określonym w RODO.

Administrator danych może dokonać oceny podstaw prawnych Państwa wniosku, po uprzednim dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości. Aby zapewnić udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jesteście Państwo proszeni o określenie sposobu przetwarzania oraz wskazanie prawa, z którego zamierzacie skorzystać. Administrator danych udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni, jeżeli zmusza do tego złożoność wniosku.

Prawo wniesienia reklamacji u Organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć reklamację do organu nadzorczego, do Inspektora Ochrony Danych. Reklamację można złożyć także do organu nadzorczego innego niż włoski, o ile organ taki funkcjonuje w jednym z państw UE, w którym osoba, której dane dotyczą, jest zameldowana, pracuje lub gdzie doszło do domniemanego naruszenia.

Przegląd dokumentów

w.03.02.22

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu