Polityka prywatności dostawcy

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Nikolaus Bagnara S.p.A., via Madonna del Riposo 34 39057 - Appiano sulla strada del vino (BZ).

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy i dopełnienia formalności administracyjno-rachunkowych oraz prawnych, związanych z umową.

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania

W celach wskazanych powyżej będą przetwarzane dane identyfikacyjne oraz kontaktowe przedstawiciela prawnego i osoby wyznaczonej do kontaktów, z którą będą wymieniane informacje dotyczące zarządzania relacjami wynikającymi z umowy, a także inne dane osobowe, które mogłyby okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji relacji wynikających z umowy. Są to w szczególności: dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres, kod IBAN.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi konieczność realizacji umowy, w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Tryb udzielenia zgody

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji wyżej wyszczególnionych celów, w związku z czym brak zgody, częściowe lub niedokładne jej udzielenie może spowodować ze strony administratora danych obiektywny brak możliwości ustanowienia i prawidłowej realizacji relacji wynikających z umowy.

Odbiorcy i zakres udostępniania danych osobowych

Dane osobowe mogą być podawane do wiadomości podmiotom, dla których dane te służą do zarządzanie relacjami wynikającymi z umowy lub ich przekazanie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa, np. zawodowi doradcy podatkowi, spółka zarządzająca infrastrukturą informatyczną.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Przetwarzanie i opracowywanie danych odbywa się w granicach UE

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zarządzania i realizacji umowy i przez 10 lat od ustania relacji wynikającej z umowy, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania innych okresów, zalecanych w przypadku postępowania sądowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ile nie istnieją ograniczenia przewidziane prawem, osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących praw:

  • dostęp do jej danych przechowywanych przez administratora danych
  • zmiana, korekta lub aktualizacja danych
  • usunięcie, ograniczenie dostępu i sprzeciw
  • przeniesienie danych

Sposób korzystania z praw

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, wystarczy przesłać wniosek do administratora danych, kierując pismo na adres privacy_at_bagnara.net.

Sposób korzystania z wyżej wymienionych praw podlega ograniczeniom określonym w RODO.

Administrator danych może dokonać oceny podstaw prawnych Państwa wniosku, po uprzednim dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości.

Aby zapewnić udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jesteście Państwo proszeni o określenie sposobu przetwarzania oraz wskazanie prawa, z którego zamierzacie skorzystać.

Administrator danych udzieli odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

Prawo wniesienia reklamacji u Organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć reklamację do organu nadzorczego, do Inspektora Ochrony Danych. Reklamację można złożyć także do organu nadzorczego innego niż włoski, o ile organ taki funkcjonuje w jednym z państw UE, w którym osoba, której dane dotyczą, jest zameldowana, pracuje lub gdzie doszło do domniemanego naruszenia.

Przegląd

w.03.02.22

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu