Ogólne warunki dostawy
Z Nikolaus Bagnara S.p.A.
Z siedzibą w S. Michele Appiano (BZ)
Południowy Tyrol - Włochy

Artykuł 1 (Zamówienia)

Zamówienia  stanowią "nieodwołalną propozycję zakupu" i są ważne przez 60 dni. Żadne zamówienie nie jest wiążące dla NIKOLAUS BAGNARA SPA, chyba że i dopóki nie zostanie przez nią przyjęte na piśmie.

Dostawa zamówionego towaru jest równoznaczna z pisemnym przyjęciem zamówienia zakupu.

Przyjęcie ciągłego przepływu zamówień nie oznacza dorozumianego przyjęcia wszystkich przyszłych zamówień i nie uprawnia automatycznie do przyszłych dostaw.

Nie przyjmujemy warunków zakupu, które stoją w sprzeczności z naszymi własnymi warunkami dostawy i płatności.

Artykuł 2 (Dostawa)

Termin dostawy wskazuje datę wysyłki towaru do przewoźnika i nie jest wiążący dla sprzedającego, a sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub niedogodności poniesione przez kupującego w wyniku opóźnień w dostawie i w związku z tym nie będą rozpatrywane żadne roszczenia. Wystąpienie siły wyższej (przerwy w dostawie prądu, złe warunki pogodowe, strajki, lokaut itp.) upoważnia nas do anulowania lub zawieszenia dostaw. Zmniejszenie przez sprzedawcę ilości zamówionych towarów oraz konsekwencje ewentualnych nieefektywności lub zdarzeń siły wyższej, nie uprawniają kupującego do rozwiązania umowy.

Artykuł 3 (Przewóz)

Przewóz towaru odbywa się na rachunek i ryzyko klienta, również w przypadku towarów dostarczanych bez przewozu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wypadki lub straty powstałe podczas przewozu, ani za czas jego trwania: wszelkie roszczenia z tego tytułu będą zgłaszane przeciwko przewoźnikowi. Wszelkie opakowania są rozliczane według kosztów, z wyjątkiem zwrotów. Po ustaleniu okresu załadunku należy go dotrzymać, ponieważ w momencie jego upływu sprzedający ma prawo uznać kupującego za winnego opóźnienia i sprzedać towar osobom trzecim; sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i wydatki poniesione w związku z opóźnieniami środków transportu w porównaniu z uzgodnioną datą załadunku. W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego lub niemożności przyjęcia przez Kupującego zamówionego lub dostarczonego towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania przestrzegania lub rozwiązania umowy, a także wszelkich dalszych szkód z tego wynikających.

Artykuł 4 (Zachowanie prawa własności)

Towar pozostaje wyłączną i bezwzględną własnością sprzedającego do czasu, aż zostanie w pełni i dokładnie opłacony, w uzgodnionym terminie, również w przypadku przekształcenia lub złożenia do depozytu u osób trzecich. Sprzedaż na rzecz osób trzecich przez kupującego również podlega klauzuli zastrzeżenia własności. Wszelkie roszczenia Kupującego wobec osób trzecich, wynikające ze sprzedaży towarów na ich rzecz, przechodzą automatycznie i kontekstualnie na Sprzedawcę jako gwarancja pełnej zapłaty za towar. Kupujący nie ma prawa do przeniesienia własności sprzedanego towaru, z jakiegokolwiek powodu, jako zabezpieczenia zobowiązań podjętych przez niego. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania sprzedającego w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami w związku ze sprzedanym towarem.

Artykuł 5 (Skargi)

Towary muszą być  skontrolowane w momencie przybycia. Skargi muszą być złożone przed obsługą towaru, w formie pisemnej i w ciągu ośmiu dni od otrzymania pojedynczych przesyłek. Złożenie skargi nie uprawnia kupującego do odmowy dostawy, w całości lub w części, ani do jednostronnego obniżenia ceny lub zmiany warunków płatności. Wszystkie skargi będą rozpatrywane łącznie, a jeżeli zostaną uznane za uzasadnione, będą uprawniać kupującego do rabatu w wysokości najniższej wartości towaru w naszej siedzibie, w odniesieniu do stwierdzonych wad. Normalne wypełnienia lub pęknięcia pojedynczych materiałów nie są uznawane za wady. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie udokumentowane uszkodzenia, do wysokości wartości netto towaru dostarczonego przy wysyłce. Skargi zgłoszone później niż w ciągu ośmiu dni od otrzymania towaru lub po odsprzedaży, przetworzeniu lub ułożeniu materiałów, nie będą rozpatrywane. W żadnym wypadku sprzedawca nie przyjmuje zwrotu lub wymiany towaru, w szczególności jeśli towar został wykonany na miarę lub zamówiony na podstawie próbki, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 6 (Próbki)

Marmur, porfir i granit są produktami naturalnymi i jako takie nie są jednorodne i spójne. Chociaż zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostawy zgodne z próbkami, strony w miarę możliwości rozumieją i akceptują fakt, że te ostatnie nie są dla nas wiążące i mają na celu wyłącznie przedstawienie ogólnej idei produktów.

Artykuł 7 (Ceny)

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny fakturowane są cenami z cennika obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Wszelkie poniesione przez nas w związku z wysyłką koszty przewozu, instalacji, frachtu, kolei itp. zostaną nam niezwłocznie zwrócone. W przypadku sprzedaży bez przewozu, opłaty przewozowe są uiszczane przez kupującego na rzecz przewoźnika przy dostawie towaru, a płatność będzie uważana za zaliczkę na rachunku.

Artykuł 8 (Płatności)

Płatności należy dokonać w ciągu 30 dni od daty dostawy, przelewem i bez rabatu, w siedzibie NIKOLAUS BAGNARA SPA, w Appiano (Bolzano), o ile nie uzgodniono inaczej przy przyjęciu zamówienia. W przypadku płatności czekiem kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i odsetek naliczonych nam przez bank. Po upływie terminu płatności jesteśmy upoważnieni do naliczania kupującemu odsetek za zwłokę, zgodnie z włoskim dekretem ustawodawczym nr 231/2002.

Ani nasi agenci, ani nasi współpracownicy nie są upoważnieni do pobierania należnych nam płatności, gotówką, czekiem lub w inny sposób, oraz do wystawiania pokwitowań w naszym imieniu i otrzymywania towarów w naszym imieniu, chyba że zostali do tego wyraźnie upoważnieni na piśmie i pod warunkiem uprzedniego powiadomienia o tym zamierzeniu, telefonicznie lub faksem. Opóźnienia lub nieprawidłowości w płatnościach, nawet jeśli dotyczą poprzednich stosunków handlowych między stronami, uprawniają nas do wycofania się z dostawy w dowolnym momencie.

Artykuł 9 (Miejsce wykonania zobowiązań)

Uznaje się, że obie strony niniejszej umowy wywiążą się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w siedzibie sprzedawcy w Appiano. W szczególności zobowiązania sprzedającego w odniesieniu do dostawy towaru zostaną wypełnione za pośrednictwem przewoźnika.

Artykuł 10 (Siła wyższa)

Nikolaus Bagnara jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu usług przewidzianych w umowie z powodu zdarzeń siły wyższej. Zdarzenie siły wyższej definiowane jest jako zdarzenie niezależne od Nikolaus Bagnara, które nastąpiło bez jego winy lub zaniedbania. Jeżeli Nikolaus Bagnara nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań umownych z powodu siły wyższej, ta sama strona musi niezwłocznie poinformować drugą stronę od momentu, w którym się o tym fakcie dowiedziała i musi zapewnić wypełnienie swoich zobowiązań umownych jak najszybciej po wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwiło jej wykonanie. W szczególności, w przypadku wystąpienia pandemii (i niezależnie od wydania środków ograniczających działalność handlową, transport i/lub inne sektory i/lub inne działania), Nikolaus Bagnara ma prawo , według własnego uznania, zawiesić dostawę i/lub instalację lub jednostronnie odstąpić od umowy bez uprzedzeniego wypowiedzenia, jeżeli jej wykonanie jest niemożliwe lub nadmiernie kosztowne, i to bez sprzeciwu klienta i bez żadnych ograniczeń. Nikolaus Bagnara, jeśli chce skorzystać z klauzuli, o której mowa w punkcie 4 powyżej, niezwłocznie poinformuje klienta na piśmie zarówno o wystąpieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej.

Artykuł 11 (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), przyjęta w Wiedniu w dniu 11.04.1980 r. i przetłumaczona na włoską ustawę nr 765/1985 z 11.12.1985 r.)

Międzynarodowa sprzedaż towarów podlega niniejszym ogólnym warunkom umowy oraz postanowieniom powyższej podpisanej Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Artykuł 12 (Kwestie sporny)

Wszelkie spory wynikające ze spraw związanych z niniejszą umową będą kierowane do sądu w Bolzano i ostatecznie rozstrzygane przez sąd w Bolzano, nawet w przypadku płatności dokonanych czekiem, wekslem, projektem, linią kredytową itp. Niniejsza klauzula jest zastrzeżona w wyłącznym interesie sprzedającego, który może podjąć decyzję o odstąpieniu od niej i wytoczyć powództwo przed jakimkolwiek innym właściwym sądem.

Artykuł 13 (Zatwierdzenie warunków ogólnych)

Składając zamówienie kupujący wyraźnie gwarantuje i oświadcza na piśmie, że w pełni i bezwarunkowo akceptuje niniejsze ogólne warunki dostaw.

Artykuł 14 (Zatwierdzenie szczegółowych warunków, zgodnie z art. 1341 włoskiego kodeksu cywilnego)

Podpisując zamówienie zakupu, kupujący w szczególności zatwierdza na piśmie następujące warunki i zasady

Art. 2) dostawa;
Art. 3) dostawa;
Art. 4) zastrzeżenie własności;
Art. 5) skargi; 
Art. 8) płatności
 Art. 11) jurysdykcja

pisemne zatwierdzenie warunków i postanowień wskazanych w powyższej klauzuli.

For Australia: General Terms and conditions of supply by Nikolaus Bagnara S.p.A. of Appiano (Bolzano) Italy
For New Zeland: General Terms and conditions of supply by Nikolaus Bagnara S.p.A. of Appiano (Bolzano) Italy

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu