Polityka prywatności placa

Informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących celów, sposobu i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jest

Nikolaus Bagnara S.p.A., siedziba prawna przy via Madonna del Riposo 34 39057 Appiano sulla strada del vino (BZ).
+39 0471662109
info_at_bagnara.net, bagnara_at_pec.rolmail.net

Cel przetwarzania danych

Dane przekazywane poprzez przesłanie Państwa kandydatury są przetwarzane w celu oceny Państwa profilu zawodowego na potrzeby ustalenia stosunku pracy.

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania

W następstwie przesłania Państwa kandydatury zbieramy i przetwarzamy dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, adres, miejsce i data urodzenia, PESEL, e-mail, numer telefonu, tytuły naukowe i kwalifikacje zawodowe, informacje dotyczące kariery zawodowej, zdjęcie, list motywacyjny.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej podanych celach jest konieczność rozpatrzenia Państwa kandydatury, czyli realizacja środków poprzedzających zawarcie umowy.

Tryb udzielenia zgody

Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych, lub tylko częściowe jej udzielenie, powoduje obiektywny brak możliwości dokonania oceny Państwa profilu zawodowego.

Odbiorcy i zakres udostępniania danych osobowych

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie pracownicy zajmujący się procesami naboru pracowników.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Przetwarzanie i opracowywanie danych odbywa się w granicach UE.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres 1 roku od otrzymania CV. Po upływie takiego okresu, o ile w tym czasie nie skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia rozmowy wstępnej, dane zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ile nie istnieją ograniczenia przewidziane prawem, osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących praw:

  • dostęp do jej danych przechowywanych przez administratora danych
  • zmiana, korekta lub aktualizacja danych
  • usunięcie, ograniczenie dostępu i sprzeciw
  • przeniesienie danych

Sposób korzystania z praw

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, wystarczy przesłać wniosek do administratora danych, kierując pismo na adres harald_at_bagnara.net

Sposób korzystania z wyżej wymienionych praw podlega ograniczeniom określonym w RODO.

Administrator danych może dokonać oceny podstaw prawnych Państwa wniosku, po uprzednim dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości.

Aby zapewnić udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jesteście Państwo proszeni o określenie sposobu przetwarzania oraz wskazanie prawa, z którego zamierzacie skorzystać. Administrator danych udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni, jeżeli zmusza do tego złożoność wniosku. W takim przypadku administrator danych, w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, powiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu oraz o powodach opóźnienia.

Prawo wniesienia reklamacji u Organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć reklamację do organu nadzorczego, do Inspektora Ochrony Danych.

Przegląd

w.03.02.22

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu