Polityka prywatności klientów

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Nikolaus Bagnara S.p.A., via Madonna del Riposo 34 39057 - Appiano sulla strada del vino (BZ).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych zbiera Państwa dane osobowe niezbędne do sporządzenia wyceny, zgodnie z Państwa zapytaniem, a w przypadku jej zatwierdzenia do realizacji zobowiązań umownych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji środków poprzedzających zawarcie umowy, a w przypadku zatwierdzenia wyceny, do realizacji umowy.

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania obejmują dane kontaktowe i dane adresowe, w tym między innymi: imię i nazwisko, e-mail, adres, nr identyfikacji podatkowej, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury oraz do odpowiedniej dostawy: adres do faktury i do wysyłki, sposób płatności, wartość zamówienia oraz szczegóły zakupionych produktów.

Tryb udzielenia zgody

Przetwarzanie Państwa danych stanowi konieczny wymóg do sformułowania wyceny oraz realizacji przedmiotowego stosunku. Brak zgody, częściowe lub niedokładne jej udzielenie powoduje obiektywny brak możliwości sporządzenia wyceny i regularnej realizacji relacji wynikającej z umowy.

Zakres udostępniania danych osobowych

W przypadku zatwierdzenia wyceny Państwa dane zostaną udostępnione spółkom i doradcom prowadzącym na rzecz administratora danych określone działania, ściśle związane z wyżej podanymi celami, w tym zawodowym doradcom podatkowym, spółkom zarządzającym infrastrukturą informatyczną.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Przetwarzanie i opracowywanie danych odbywa się w granicach UE.

Okres przechowywania danych

Wycena będzie przechowywana przez 1 rok od jej sporządzenia.

W przypadku zatwierdzenia wyceny dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, a następnie przez 10 lat od jej ustania, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania innych okresów, zalecanych w przypadku postępowania sądowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ile nie istnieją ograniczenia przewidziane prawem, osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących praw:

  • dostęp do jej danych przechowywanych przez administratora danych
  • zmiana, korekta lub aktualizacja danych
  • usunięcie, ograniczenie dostępu i sprzeciw
  • przeniesienie danych

Sposób korzystania z praw

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, wystarczy przesłać wniosek do administratora danych, kierując pismo na adres privacy_at_bagnara.net.

Sposób korzystania z wyżej wymienionych praw podlega ograniczeniom określonym w RODO.

Administrator danych może dokonać oceny podstaw prawnych Państwa wniosku, po uprzednim dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości.

Aby zapewnić udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jesteście Państwo proszeni o określenie sposobu przetwarzania oraz wskazanie prawa, z którego zamierzacie skorzystać. Administrator danych udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni, jeżeli zmusza do tego złożoność wniosku.

Prawo wniesienia reklamacji u Organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć reklamację do organu nadzorczego, do Inspektora Ochrony Danych. Reklamację można złożyć także do organu nadzorczego innego niż włoski, o ile organ taki funkcjonuje w jednym z państw UE, w którym osoba, której dane dotyczą, jest zameldowana, pracuje lub gdzie doszło do domniemanego naruszenia.

Przegląd

w.03.02.22

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu