Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych jest Nikolaus Bagnara AG, Maria-Rast-Weg 34 I-39057 Eppan (BZ).

Rodzaj przetwarzanych danych

Systemy oprogramowania i procedury niezbędne do funkcjonowania tej strony internetowej gromadzą podczas normalnej pracy pewne dane osobowe, których przekazanie jest konieczne do zastosowania protokołów komunikacji internetowej. Takie informacje nie są gromadzone w celu przypisania ich do zidentyfikowanych osób, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez odwiedzających do łączenia się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny identyfikujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego użytkownika i konfiguracji komputera. Dane te są niezbędne do korzystania ze strony internetowej: dane te są przechowywane przez usługodawcę tylko przez czas niezbędny do tego celu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw informatycznych na szkodę naszej strony internetowej.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tylko przez czas ściśle niezbędny do celów, dla których zostały zebrane. Aby zapobiec utracie danych, bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi, stosuje się specjalne środki bezpieczeństwa.

Prawa dostępu i składania skarg

Ile nie jest to ograniczone przepisami prawa, użytkownik może korzystać z następujących praw:

  • Dostęp do Państwa danych przechowywanych przez administratora danych.
  • zmiany, poprawiania i aktualizowania swoich danych
  • usunięcie, ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania
  • przenoszalność danych.

Aby skorzystać z powyższych praw, wystarczy wysłać wniosek do administratora danych, pisząc na adres privacy_at_bagnara.net.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych naruszyło którekolwiek z Twoich praw, złóż skargę do organu ochrony danych.

Skargę można również złożyć do organu nadzorczego innego niż włoski, jeżeli jest to organ państwa członkowskiego UE, w którym ma Pani/Pan zwykłe miejsce zamieszkania lub pracy, lub organ miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu