Polityka prywatności magazyn

Informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Nikolaus Bagnara S.p.A., via Madonna del Riposo 34 39057 - Appiano sulla strada del vino (BZ).

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych zbiera Państwa dane osobowe, aby rozpatrzyć Państwa wniosek o zapisanie do „Magazynu Online”, co pozwoli Państwu przeglądać dostępne u nas produkty. Administrator danych, na podstawie polityki firmy, zastrzega sobie możliwość niepotwierdzania rejestracji w przypadku osób niespełniających określonych wymogów. W takiej sytuacji Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Po uprzednio wyrażonej przez Państwa zgodzie będziemy przesyłać do Państwa newsletter z aktualizacją naszych produktów i naszych wydarzeń.

Dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania

Dane osobowe zbierane przez nas w celu umożliwienia Państwu dostępu do magazynu online są danymi adresowymi i kontaktowymi, w tym między innymi imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres.

Tryb udzielenia zgody

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opisanych powyżej jest niezbędne do dokonania rejestracji. Brak zgody, częściowe lub niedokładne jej udzielenie powoduje brak możliwości dokonania rejestracji.

Zakres udostępniania danych osobowych

Państwa dane są udostępniane spółkom zewnętrznym oraz zajmującym się doradztwem, prowadzącym na rzecz administratora danych określone działania związane z wyżej wskazanymi celami, takim jak na przykład: dostawcy i zarządcy usług pomocy technicznej dla systemów informatycznych.

Realizując usługę newslettera administrator danych korzysta z firmy CleverReach.

Przekazywanie danych do krajów spoza UE

Przetwarzanie i opracowywanie danych odbywa się w granicach UE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe są przechowywane dopóki jest aktywny Państwa profil w „Magazynie Online” lub do czasu przesłania przez Państwa prośby o usunięcie profilu, do czego macie Państwo prawo w dowolnym momencie, korzystając ze specjalnej procedury „Wypisz” w dole każdego newslettera.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Ile nie istnieją ograniczenia przewidziane prawem, osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących praw:

  • dostęp do jej danych przechowywanych przez administratora danych
  • zmiana, korekta lub aktualizacja danych
  • usunięcie, ograniczenie dostępu i sprzeciw
  • przeniesienie danych

Sposób korzystania z praw

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, wystarczy przesłać wniosek do administratora danych, kierując pismo na adres privacy_at_bagnara.net.

Sposób korzystania z wyżej wymienionych praw podlega ograniczeniom określonym w RODO.

Administrator danych może dokonać oceny podstaw prawnych Państwa wniosku, po uprzednim dokonaniu weryfikacji Państwa tożsamości.

Aby zapewnić udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jesteście Państwo proszeni o określenie sposobu przetwarzania oraz wskazanie prawa, z którego zamierzacie skorzystać. Administrator danych udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni, jeżeli zmusza do tego złożoność wniosku.

Prawo wniesienia reklamacji u Organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć reklamację do organu nadzorczego, do Inspektora Ochrony Danych. Reklamację można złożyć także do organu nadzorczego innego niż włoski, o ile organ taki funkcjonuje w jednym z państw UE, w którym osoba, której dane dotyczą, jest zameldowana, pracuje lub gdzie doszło do domniemanego naruszenia.

Przegląd

w.03.02.22

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu